شعری که زندگی ست – آشنایی با شعر معاصر ایران

شعر معاصر ایران یعنی: «من چقدر بد بختم؛ تو چقدر بد بختی ؛ ما چقدر بدبختیم!». گاهی هم بر محور: «آن آهوی پریده، از کمند ما …» می چرخد و اینگونه چرند و پرند های عهد حافظ و وحشی بافقی است. ادامه مطلب شعری که زندگی ست – آشنایی با شعر معاصر ایران

فنون شعر و شاعری: صورخیال؛ صنایع بدیع؛ آرایه های ادبی

آیا «صنایع بدیع» و «فنون شعر» کهن در شعر مدرن و پست مدرن استفاده ای دارد؟

چه نیازی به «فنون شعری» در گرایش های مدرن و پست مدرن داریم؟

آیا مجبوریم فقط از صنایع ادبی کهن سود ببریم؟ ادامه مطلب فنون شعر و شاعری: صورخیال؛ صنایع بدیع؛ آرایه های ادبی

تایپوگرافی

تایپوگرافی «زبان بصری» است؛ هنر نوشتن کلمه یا جملات بسیار کوتاه با شکل وُ سبکی ویژه که «بار» تصویری و «نمایشی» بالایی دارد و «هویت» چیزی را می رساند. ادامه مطلب تایپوگرافی

کاربرد شبکه اجتماعی گودریدز goodreads برای نویسندگان

شبکه ی اجتماعی با کاربرد فرهنگی

در هیاهوی گوناگونیِ شبکه های اجتماعی (Social Network) گاهی شبکه ای هم برای کارهای جدی پدیدار می شود. اکنون و اینجا، به یکی از آنها می پردازیم؛ باشد که برای نویسندگان، ناشران و بویژه دلباختگان فرهنگ وُ کتاب سودمند افتد. ادامه مطلب کاربرد شبکه اجتماعی گودریدز goodreads برای نویسندگان