درباره ما

سایت جُستارهای ادبی و هنری فرشید خیرآبادی، مباحث تخصصی هنر و ادبیات را به گفتگو می نشیند. اگر در جستجوی جُستار هایی از زبان هنرمند هستید اینجا مکان مناسبی ست.

جُستار های فرشید خیرآبادی برای آموزش شاعران، نویسندگان، عکاسان، کیوریتورها، منتقدان و جامعه هنری تحریر و گردآوری شده است. کوشش شد که آنها کوتاه و به شدت موجز باشد تا دوستان خوانشگر در دنیای مدرن امروزی زمان بسیاری را تلف نکنند و از دیگر سو به تندی وارد محیط بحثی شوند که خود ادامه ی مسیر داده و با کندوکاو به ادراکی عمیقتر در عنوان ها برسند؛ باشد که از نویسنده پیش افتند و وی را آموزش دهند.

عنوان های به بحث گذاشته شده در جستار ها طیف گوناگونی را همچون پست مدرنیزم، آرکاییزم، هنر کالا، هنر دیجیتال و شعر و شاعری شامل می شوند.

در پایان گفتنی است که این نوشته ها نه مقاله بلکه جستار هستند چرا که نظر شخصی و تجربی نویسنده را بازگو می کنند  و بدون ماخذ بوده و رفرنسی برایشان نیست. فرق است میان جستار و مقاله.

شاد زی، تن درست!