بایگانی دسته بندی: موسیقی شعر

فنون شعر و شاعری: صورخیال؛ صنایع بدیع؛ آرایه های ادبی

آیا «صنایع بدیع» و «فنون شعر» کهن در شعر مدرن و پست مدرن استفاده ای دارد؟

چه نیازی به «فنون شعری» در گرایش های مدرن و پست مدرن داریم؟

آیا مجبوریم فقط از صنایع ادبی کهن سود ببریم؟ ادامه مطلب فنون شعر و شاعری: صورخیال؛ صنایع بدیع؛ آرایه های ادبی